Η επιχείρηση Tua Piazza επί της οδού  Αθηνάς 6, Αθήνα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης “Covid Shield” με πεδίο εφαρμογής την παρασκευή και παροχή πλήρους γεύματος ( πίστες, τυροπιτοειδή, γλυκίσματα καφέ, χυμούς κ.α) σε μορφή «take awαy» και διανομή κατ’ οικον  καθώς και την χρήση τραπεζοκαθισμάτων από τους πελάτες.

  Η διοίκηση της επιχείρησης  δεσμεύεται να εφαρμόσει όλες τις απαιτήσεις και διαδικασίες που ορίζονται για τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid -19 και του σχήματος «Covid Shield» .Η εφαρμογή των αρχών του σχήματος «Covid Shield» καθώς και όλων των κατευθύνσεων των αρμόδιων αρχών εφαρμόζεται στο πεδίο εφαρμογής της επιχείρισης  αλλά και σε κάθε έμμεση λειτουργία όπως συναθροίσεις για λόγους εκπαίδευσης ή ανασκοπήσεων. Επιπλέον εφαρμόζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα π.χ. προσωπικό και ενδιαφερόμενα μέρη πχ προμηθευτές μας και σε όλο τον εξοπλισμό (πχ συντήρηση air conditioner, εξαερισμών), εγκαταστάσεις μας (κουζίνα,  ταμείο, αποθήκες, χώρος κοινού κ.ο.κ) .

Η διοίκηση δεσμεύεται την συνεχή εφαρμογή και επικύρωση των συστημάτων σε όλη την διάρκεια του ωραρίου της επιχείρησης σε όλα τα πεδία εφαρμογής.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω:

  • Αναπτύχθηκε  και εφαρμόζεται  Σύστημα Διαχείρισης  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018  , κανόνων πρόληψης κατά του Covid -19,  « Covid Shield»
  • Ανασκοπούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών μας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Ολική Διαχείρισης,
  • Οι μετρήσιμοι δείκτες για την εφαρμογής του σχήματος «Covid shield» αφορούν εκπαιδεύσεις προσωπικού, εσωτερικοί έλεγχοι αυτοελέγχου και απαντήσεις ερωτηματολογίου πελατών που αφορά την ορθή εφαρμογή κανόνων πρόληψης του ιου SARS-COV-2.Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης «Covid shield» από τη Διοίκηση του οργανισμού, και λαμβάνουν υπόψη τις απειλές και ευκαιρίες που έχει προσδιορίσει η επιχείρηση.
  • Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος.
  • Επενδύουμε στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας,
  • Παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του συστήματος

Το Συστήματος «Covid shield» παρακολουθείται, συντηρείται, επικυρώνεται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος με τις απαιτήσεις.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή, Εθνική Νομοθεσία & Αρμόδιες αρχές, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων, και Τρέχουσες εξελίξεις του Covid 19.  Η άμεση ενημέρωση τόσο των βιβλιογραφικών όσο και των νομοθετικών απαιτήσεων αποτελεί μέλημα του Ξενοδοχείου με συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που διατίθεται από τις αρμόδιες αρχές.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Covid Shield  αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου, αλλά και χτίζοντας την ίδια φιλοσοφία στους προμηθευτές/συνεργάτες μας, πελάτες μας.

Η Πολιτική Covid Shield είναι διαθέσιμη στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης αλλά και σε μορφή φυλλαδίου στην είσοδο της επιχείρησης. Η Πολιτική μας έχει αποσταλεί στο σύνολο των συνεργατών και προμηθευτώ μας.  

                                                                                                  ΔΟΙΚΗΣΗ

Comments are closed.